Årsmöte - 2021

Kallelse till årsmöte

OBS NYTT DATUM!

Datum: Tisdagen den 26 juli
Tid: 16.30
Plats: I eller utanför Anne-Maries Loge.

FÖRANMÄLAN SENAST 25 JULI 2021.
För att underlätta hanteringen vid årsmöte samt vidta försiktighetsåtgärder med hänsyn till pandemin ber vi er anmäla er till årsmötet genom att skicka mail med namn och fastighetsbeteckning till: arsmote@langasand.se

PROGRAM

Varmt välkomna till årsmöte med Långasands Fastighetsägareförening!

Dagordning

§1 Mötet öppnas
§2 Upprättande av närvaroförteckning
§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§4 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
§5 Godkännande av eventuella fullmakter
§6 Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
§7 Fastställande av dagordning
§8 Årsberättelse, ekonomi och revisionsberättelse
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Beslut om årsavgiftens storlek
§12 Beslut om arvode till styrelsen
§13 Val av styrelseledamöter
§14 Val av ordförande i styrelsen för nästkommande tvåårsperiod
§15 Val av två revisorer
$16 Val av valberedning
§17 Motioner

§18 Övriga frågor
§19 Mötet avslutas

Dokument

Motion 1 - Byalag (pdf)
Motion 2 - Uppdaterat syfte (pdf)
Motion 3 - Styrelse (pdf)

Välkomna.

Styrelsen