Årsmöte - 2024

Kallelse

Datum: Tisdagen den 30 juli
Tid: 16.00
Plats: Kilagårds Gröna, Vesslunda.

Varmt välkomna till årsmöte med Långasands Byalag!

FÖRANMÄLAN SENAST 23 JULI 2023.
Anmäl er närvaro till årsmötet genom att skicka mail till: hej@langasand.se

Dagordning

§1 Mötet öppnas
§2 Upprättande av närvaroförteckning
§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§4 Val av justerare, tillika rösträknare
§5 Godkännande av eventuella fullmakter
§6 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
§7 Fastställande av dagordning
§8 Årsberättelse, ekonomi och revisionsberättelse
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Beslut om årsavgiftens storlek
§12 Beslut om arvode till styrelsen
§13 Val av styrelseledamöter
§14 Val av ordförande i styrelsen för nästkommande tvåårsperiod
§15 Val av två revisorer
$16 Val av valberedning
§17 Motioner
§18 Övriga frågor
§19 Mötet avslutas

Protokoll från mötet 2023

Protokoll årsmöte 2023 (pdf)
Protokoll konstituerande möte 2023 (pdf)

Välkomna.

Styrelsen

Arrangeras av styrelsen i Långasands Byalag.