Årsmöte - 2022

Kallelse till årsmöte

Datum: Tisdagen den 26 juli
Tid: 09.00
Plats: I eller utanför Anne-Maries Loge.

Varmt välkomna till årsmöte med Långasands Byalag!

FÖRANMÄLAN SENAST 24 JULI 2022.
Anmäl er närvaro till årsmötet genom att skicka mail till: arsmote@langasand.se

Dagordning

§1 Mötet öppnas
§2 Upprättande av närvaroförteckning
§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§4 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
§5 Godkännande av eventuella fullmakter
§6 Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
§7 Fastställande av dagordning
§8 Årsberättelse, ekonomi och revisionsberättelse
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Beslut om årsavgiftens storlek
§12 Beslut om arvode till styrelsen
§13 Val av styrelseledamöter
§14 Val av ordförande i styrelsen för nästkommande tvåårsperiod
§15 Val av två revisorer
$16 Val av valberedning
§17 Motioner
§18 Övriga frågor
§19 Mötet avslutas

Välkomna.

Styrelsen