Nu gällande stadgar för Långasands Byalag, daterade 26 juli 2021.

karta-långasand Stadgar för den ideella föreningen Långasands Byalag.
Org. nr 802431-0305, Långasand/Heberg.
Föreningen bildades 1957.
Stadgarna antagna 27 juli 1973 och ändrade 30 juli 1976, 10 juli 201, 9 juli 2019 samt 26 juli 2021.

Allmänna betämmelser

§ 1 Syfte

Långasands Byalag är en ideell förening vars syfte är:

§ 2 Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde framgår av separat områdesskiss.

§ 3 Firmateckning

Föreningen firmatecknas av ordföranden och kassören var och en för sig.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sträcker sig från 1 januari-31 december.

§ 5 Stadgeändring

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall behandlas på årsmöte och skall vara inlämnade som motion för att komma under behandling.

§ 6 Upplösning av föreningen

För att föreningen skall kunna upplösas fordras, att beslut fattas på ett årsmöte samt att minst två tredjedelar av föreningens medlemmar, som är närvarande, är överens om detta. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att hur föreningens tillgångar skall användas och dels var föreningens handlingar mm skall arkiveras.

Föreningens medlemmar

§ 7 Medlemskap

Medlem i föreningen blir den person eller familj som ställer sig bakom föreningens syfte och betalar in årsavgift till föreningen.

§ 8 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen.

Årsmöte

§ 9 Tidpunkt och kallelse

Föreningens årsmöte hålls under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till detta skall ske minst två veckor i förväg.
Kallelsen anslås på föreningens anslagstavlor, hemsida och utskick med e-post.

§10 Motioner

Motion skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§11 Rösträtt och yttrandefrihet

Medlem som har betalt medlemsavgift under mötesåret har rösträtt på mötet.
Deltagare i årsmötet som inte betalt gällande årsavgift, äger yttranderätt men har inte rösträtt.

§12 Beslut om omröstning

Alla val skall ske öppet om inte sluten omröstning har begärts.
Övriga frågor avgörs genom öppen omröstning.
Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning och övriga frågor med mötesordförandens utslagsröst.

§13 Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras. Årsmötesprotokollet skall undertecknas av årsmötets ordförande, sekreterare och två justerare.

 1. Upprättande av närvaroförteckning
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av justerare, tillika rösträknare
 4. Godkännande av eventuella fullmakter
 5. Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragande av årsberättelsen, ekonomi och revisionsberättelsen
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om årsavgiftens storlek
 11. Beslut om arvoden
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för nästkommande tvåårsperiod
 14. Val av två revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga val
 17. Motioner
 18. Övriga frågor (tas upp till behandling endast med mötets medgivande)
 19. Mötets avslutas

Valberedningen

§14 Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av två ledamöter varav en är sammankallande.

Ledamöterna väljs på två år.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid årsmötets slut, om de vill förnya sin mandattid.

Valberedningens förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Revisorer

§15 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper för senast förflutna räkenskapsår skall överlämnas till revisorerna för granskning senast den 15 maj.

Revisionen skall vara verkställd och berättelse överlämnad till styrelsen senast den 31 maj.

Revisionsberättelsen skall innehålla till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen

§16 Sammansättning

Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse, bestående av minst fem ordinarie ledamöter varav en är ordförande.

Ordföranden väljs särskilt på årsmötet för en tid av två år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år med årsvis förskjutning. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, eventuella arbetsutskott och övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen är skyldig att föra medlemsregister, och för detta svarar den styrelseledamot som styrelsen utser.

§17 Kallelse, beslutsmässighet, åliggande

Ordföranden skall leda förhandlingarna vid styrelsesammanträdena, övervaka att allt, som rör föreningens verksamhet, utförs enligt stadgar och beslut i års- och styrelsemöten.

Sekreteraren skall föra protokoll och i samråd med ordföranden sköta föreningens korrespondens.

Protokoll skall justeras av ordförande samt en justerare. Protokoll skall skicka ut till styrelsen senast två veckor efter mötet.

Kassören skall föra föreningens räkenskaper samt verkställa attesterade utbetalningar.

Styrelsen är beslutmässig, när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande och om man är enig i beslutet.

§18 Föreningens räkenskaper

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens verksamhet.

Medel, som inte används för löpande utgifter, skall vara insatta på bank och/eller PlusGiro.

Granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer.